آزمایشات

Aspartate Aminotransferase (AST- SGOT- GOT)

نام اختصاری: AST- SGOT- GOT

سایر نام ها: آسپارتات آمینو ترانسفراز، گلوتامیک- اگزالواستیک ترانس آمیناز ( SGOT )

 

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم یا پلاسمای هپارینه

حجم نمونه مورد نیاز: 0.5 mL

شرایط نمونه گیری:

نیازی به ناشتا بودن نمی باشد.

منابع:

1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. Edited by CA Burtis, ER Ashwood. Philadelphia, WB Saunders Company, 1994

2. Manual of Diagnostic and Laboratory tests, Mosby’s