آزمایشات

Angiotensin Converting Enzyme (ACE)


نام اختصاری: ACE ، SACE

سایر نام ها: آنزیم مبدل آنژیوتانسین I Ø› کیناز II Ø› پپتیدیل دی‏پپتیداز A ØŒ آنزیم مبدل آنزیوتانسین سرم

Angiotensin-1-Converting Enzyme, Kinase II, Peptidylpeptide Hydrolase, Serum Angiotensin Converting Enzyme (SACE)

بخش انجام دهنده: بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم، مایع نخاع

حجم نمونه مورد نیاز: 1ml

منابع :

Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,pp:159-160
Myoclinic, Angiotensin Converting Enzyme, Serum, Available at Mayo mediacal laboratories: http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/8285
ARUP, Angiotensin Converting Enzyme, Serum, Available at ARUP laboratories: http://ltd.aruplab.com/Tests/Pub/0080001
4. Questdiagnostics, Angiotensin Converting Enzyme (ACE), Avilable a t: http://www.questdiagnostics.com/testcenter/TestDetail.action?ntc=683 5. Rodriguez GE, Shin BC, Abernathy RS, Kendig EL Jr: Serum angiotensin-converting enzyme activity in normal children and in those with sarcoidosis. J Pediatr 1981;99:68-72
کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا ، صفحه 64-63- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر جامعه نگر،
الزامات آزمايشات تشخيص طبي جلد 1 ، صفحه 80- 77، مهرداد جلاليان انتشارات نوروزي