آزمایشات

Acetylcholine-Receptor-Antibody,-Serum

نام اختصاری: AChR Ab or Anti-AChR

سایر نام ها: آنتی بادی گیرنده استیل کولین‏‏، آنتی‏بادی مسدود کننده رسپتور استیل کولین

Anti-Acetylcholine Receptor, Acetylcholine Receptor (Muscle AChR) Antibodies, Anti -Neuromuscular Junction Receptor Antibodies, Myasthenia Gravis Antibodies, ACh Receptor (Muscle) Binding Ab,

بخش انجام دهنده: آنالیز هورمون- ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم

حجم نمونه مورد نیاز: 2 ml

شرایط نمونه گیری: نیازی به رعایت ناشتایی نمی باشد.
منابع :

کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر جامعه نگر

2. Med Scape. Acetylcholine Receptor Antibody. Available at:: http://emedicine.medscape.com/article/2094601-overview

3. ARUP. AcetylCholine receptor antibody and Myasthenia gravis reflex panel. Laboratory Test directory. Available at http://ltd.aruplab.com/Tests/Pub/2001571 .

4. ARUP. Acetylcholine Receptor Modulating Antibody. Laboratory Test Directory. Available athttp://ltd.aruplab.com/Tests/Pub/0099521 .

5. Mayo Clinic. Acetylcholine Receptor (Muscle AChR) Binding Antibody, Serum. Mayo Medical Laboratories. Available at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/clinical+and+interpretive/8338 .

6. Leite MI, Waters P, Vincent A. Diagnostic use of autoantibodies in myasthenia gravis. Autoimmunity . 2010 Aug. 43(5-6):371-9. [Medline] .

7. Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,pp: 92-93

8. Anti-Acetylcholine Receptor ELISA Test instruction, EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG