آزمایشات

Anti-Cardiolipin-Antibodies,-IgG-IgM,Serum

نام اختصاری: ACA

سایر نام ها: آنتی بادی ضد کاردیولیپین، Antiphospholipid Antibodies ، Cardiolipin Antibodies,IgG/IgM, Serum

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم

حجم نمونه مورد نیاز: 0.5 ml

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی نمی باشد.
منابع :

1. کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر جامعه نگر

2. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير

3. سايت مايو کلنيک ( Mayo mediacal laboratories ): http://www.mayomedicallaboratories.com/search.php?q=Anti+cardiolipin

4. Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,P: 167-169


5. Fontaine MJ, Jacob GL, Nichols WL, et al: Comparative evaluation of three assays for anti-cardiolipin antibodies. J Autoimmun 2000;15(2):A56