آزمایشات

Anti-Nuclear-Antibody-Profile

نام اختصاری: ANA Profile

سایر نام ها: DNA Topoisomerase 1 Antibodies ، DNA Double-Stranded (ds-DNA) Antibody ، Anti-Ribonuclear Protein ، Sm Antigen, Antibody ، SmRNP Autoantibodies ، Anti-Ro ، Anti-SSB ، Anti-SSA ، Anti-ds (Anti-Double-Stranded) DNA ،

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم تازه

حجم نمونه مورد نیاز: 1 ml

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.
منابع :

1. کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر جامعه نگر

2. سايت مايو کلنيک ( Mayo mediacal laboratories ).

3. کیت یورو ایمیون

4. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير

5. Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004 P 189-192