آزمایشات

Aldosterone

نام اختصاری: Alds

 

سایر نام ها: آلدوسترون

 

بخش مورد انجام: آنالیز هورمون

 

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم، پلاسمای هپارینه، ادرار 14 ساعته

 

حجم نمونه مورد نیاز: 1.5 ml سرم یا پلاسما / 10 ml از ادرار 24 ساعته

 

شرایط نمونه گیری:

1. نياز به ناشتايي نمی باشد.

2. رژيم غذايي يا ميزان نرمال سديم (روزانه 3 گرم سديم) به مدت 2 هفته رعايت شود.

3. با نظر پزشك داروهايي كه ميزان الكتروليت ها را تغيير مي دهند به مدت 2 هفته قطع شود.

4. به مدت 2 هفته از مصرف شيرين بيان خودداري شود.

5. با تأييد پزشك از مصرف داروهاي مهاركننده رنين به مدت یک هفته خودداري شود.
منابع:

1. Young WF Jr : Primary aldosteronism : A common and curable form of hypertension. Cardiol Rev 1999;7:207 -214

2. Young WF Jr : Pheochromocytoma and primary aldosteronism : diagnostic approaches. Endocrinol Metab Clin North Am. 1997;26:801 -827

3. Hurwitz S, Cohen RJ, Williams GH: Diurnal variation of aldosterone and plasma renin activity: timing relation to melatonin and cortisol and consistency after

prolonged bed rest. J Appl Physiol 2004;96:1406 -1414

4. کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر سالمي