آزمایشات

Anti-thrombin-III

نام اختصاری: AT III

سایر نام ها: آنتی ترومبین III ، Anti thrombin Activity

بخش مورد انجام: هماتولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: پلاسما حاوی سیترات سدیم

حجم نمونه مورد نیاز: ml 1

شرایط نمونه گیری:

1- نیاز به ناشتایی نمی باشد.

2- نمونه خون در ویال های پلاستیکی حاوی ماده انعقاد سیترات سدیم جمع آوری گردد.

3- پس از نمونه گیری، آن را بلافاصله سانتریفیوژ کرده، سلول را از پلاسما جدا کرده و مجدداً پلاسما را سانتریفیوژ نمایید.

4- در صورت امکان پس از نمونه گیری ØŒ نمونه را فوراً در دمای â—¦ c 4 ≥ نگهداری کنید.
منابع:

1. کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر سالمي

2. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير

3. Lane DA, Olds RJ, Thein SL: Antithrombin and its deficiency. In Haemostasis and Thrombosis. 3rd edition. Edited by AL Bloom, CD Forbes, DP Thomas, et al: London, England, Churchill Livingstone, 1994, pp 655-670

4. Mammen EF: Antithrombin: its physiological importance and role in DIC. Semin Thromb Haemost 1998;24:19-25