آزمایشات

Apo-A1

نام اختصاری: Apo A1

سایر نام ها: آپولیپوپروتئین A1

بخش مورد انجام: بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم ، پلاسما هپارینه یا EDTA دار

حجم نمونه مورد نیاز: ml 1

شرایط نمونه گیری:

1- 14 – 12 ساعت ناشتایی لازم است . مصرف آب مجاز می باشد.

2- بیماران 24 ساعت قبل از نمونه گیری از مصرف الکل اجتناب کنند. همچنین به وی گوشزد نمایید که مجاز به کشیدن سیگار نمی باشد.
منابع:

1. Franzen J, Fex G: Low serum apolipoprotein A-1 in acute myocardial infarction survivors with normal HDL cholesterol. Atherosclerosis 1986;59:37-42

2. Sniderman A, Shapiro S, Marpole D, et al: Association of coronary atherosclerosis with hyperapobetalipoproteinemia (increased protein but normal cholesterol levels in human plasma low density [beta] lipoproteins]. Proceedings of the National Academy of Science USA 1980;77:604-608

3. کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر سالمي