آزمایشات

Aderno-Corticotropin-Hormone-(ACTH)

نام اختصاری: A.C.T.H

سایر نام ها: آدرنوکورتیکوتروپین، Corticotropin ، Cortrosyn ، Cosyntropin

بخش مورد انجام: هورمون

نوع نمونه قابل اندازه گیری: پلاسماي EDTA دار

1 mL حجم نمونه مورد نیاز:

شرایط نمونه گیری: بیمار باید ناشتا باشد.
منابع:

1. Demers LM: In Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 2006; pp 2014-2027

2. Petersen KE: ACTH in normal children and children with pituitary and adrenal diseases I. Measurement in plasma by radioimmunoassay-basal values. Acta Paediatr Scan 1981;70:341-345

3. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير

4. کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر سالمي