آزمایشات

Amino-Acid-Urine,-Quantitative---

نام اختصاری: A.A u

سایر نام ها: اسید آمینه ادرار، S creening of Amino Acid disorders, urine ; Amino Acid screening test, urine

بخش مورد انجام : HPLC

نوع نمونه قابل اندازه گیری: ادرار رندوم

حجم نمونه مورد نیاز: ml 2

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتا بودن نمی باشد.
منابع:

amino acids. In The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease. Eighth edition. Edited by CR Scriver, AL Beaudet, WS Sly, et al: New York, McGraw-Hill, 2001, pp 1667-2105
کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير