آزمایشات

Brucella-detection-by-PCR

نام اختصاری: Brucella PCR

سایر نام ها:

Brucella DNA Detection, Brucella Detection by PCR, Brucella Polymerase Chain Reaction (PCR)

بخش انجام دهنده: بیولوژی مولکولی ( Department of Molecular Biology )

نوع نمونه قابل اندازه گیری: خون تام

حجم نمونه مورد نیاز : 5 ml

شرایط نمونه گیری:

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد.

2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.
منابع :

1. میکروبیولوژی پزشکی جاوتز، 2004 گنو اف. بروکس، ت مهدی خزعلی، نشر حیان،

2. محمد حسین هدایتی، آیدا عدلی مقدم، داریوش نوروزیان، بهمن تبرائی، حجت احمدی، سید داور سیادت. تشخیص بهینه و دقیق بروسلا در سرم با استفاده از روش Double PCR . مجله میکروب شناسی پزشکی ایران. سال 1 شماره 3 پاییز 1386. صفحات 51 – 47.

3. Majid Sohrabi, Ashraf Mohabati, Nima Khoramabdi, Reza Hosseini Doust, Mehrdrdad Behmanesh. (2014). Efficient Diagnosis and Treatment Follow – up of Human Brucellosi by a Novel Quantitative Tag Man PCR Assay: a Human Clinical survey. Journal of Clinical Microbiology. 52(12): 4239 – 4243.

4. B Kazemi, SA Yousefi naming, M Dowlatshahi, M Bandepour, F Kafilzadeh, L Gachkar, F Mahmoudinejad, A Samarghandi, M Mardani. (2008). Detection of Brucella by Peripheral Blood PCR and Comparision with Culture and Serological Methods in Suspected Cases. Iranian J Publ Health. 37(4): 96 – 102.


5. Maria Isabel Queipo-Ortuno, Pilar Morata, Pilar Ocon, Pedro Manchado and Juan de Dios Colmener o. Rapid Diagnosis of Human Brucellosis by Peripheral – Blood PCR Assay. (1997). Journal of Clinical Microbiogy. 35(11): 2927 – 2930.