آزمایشات

Blood-Suger-(BS)

نام اختصاری: BS

سایر نام ها: قند خون غیر ناشتا، Random Glucose , Plasma suger

 

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: خون، سرم، پلاسما هپارینه ، EDTA دار، فلوئوریددار

حجم نمونه مورد نیاز: ml 0.5

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی نمی باشد.
منابع :

Tietz Textbook of Clinical Chemistry. Fourth edition. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. WB Saunders Company, Philadelphia, 2006,25:837-907
کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فراورده هاي تشخيصي دکتر حميدرضا سقا و همکاران