آزمایشات

GetTest/23/Bilirubin-(Total,-Direct)

نام اختصاری: Bill

سایر نام ها: بیلی روبین، Bilirubin Total ، Bilirubin, Serum,Urine

 

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم، ادرار، خون کامل

در برخی از روش ها از پلاسمای هپارینه نیز می توان استفاده کرد.

حجم نمونه مورد نیاز: 1 mL

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتا بودن با توجه به روش های مختلف وکیت های مورد استفاده متفاوت می باشد.
منابع:

1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, Second edition. Edited by CA Burtis, ER Ashwood. Philadelphia, WB Saunders Company, 1994

2. Scharschmidt BF, Blanckaert N, Farina FA, et al: Measurement of serum bilirubin and its mono- and diconjugates: Applications to patients with hepatobiliary disease. Gut 1982;23:643-649

3. American Academy of Pediatrics Provisional Committee on Quality Improvement and Subcommittee on Hyperbilirubinemia. Practice Parameter: Management of hyperbilirubinemia in the healthy term newborn. Pediatrics 1994;94:558-565

4. Roche/Hitachi Modular Analytics Reference Guide, Vol 7