آزمایشات

Cryoglobulin,-Qualitative;-Serum

نام اختصاری: Cryo

سایر نام ها: کرایوگلوبولین ( کیفی)

بخش انجام دهنده: سرولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم

حجم نمونه مورد نیاز: 5ml

شرایط نمونه گیری:

1. ترجیحاً بیمار 8 ساعت ناشتا باشد. ناشتا بودن، کدورت سرم به علت مصرف غدا ( به ویژه مواد غذایی پرچرب) را به حداقل می رساند.

2. مقداری خون وریدی (10 تا 15 میلی لیتر) در لوله یی با درب قرمز که قبلاً در دمای 37 درجه سانتیگراد گرم شده، بگیرید.
منابع :

کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر جامعه نگر
کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير
Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,pp:478-480
MayoCliniC; Cryoglobulin, Serum, http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/80988,available at myomedicallaboratories.
Childrens Hospital and clinics of Minnesota: http://www.childrensmn.org/manuals/lab/Chemistry/031108.asp
Arup laboratories: http://ltd.aruplab.com/Tests/Pub/0050185