آزمایشات

Complement-Components,-Overview

سایر نام ها: بررسی اجزای کمپلمان

خلاصه : سیستم کمپلمان یکی از اجزاء اصلی شرکت کننده در واکنش‏های التهابی است. در طی فرایند فعال شدن آبشار کمپلمان، ‎ آنافیلاتوکسین‏های قوی با وزن مولکولی کم مانند C3a ، C4a و C5a تولید می‏گردند. اجزاء کمپلمان و کمبود آنها ارتباط مهمی با عفونت‏های چرکزا، عفونت‏های نایسریایی (مننژیت مننگوکوکی) و بیماری‏های بافت همبند مانند لوپوس اریتماتوی سیستمیک (SLE) دارند .
بخش مورد انجام : ایمونوبیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم

حجم نمونه مورد نیاز: 1 ml

ظرف: لوله درب قرمز

شرایط نمونه گیری: ترجیحاً بیمار ناشتا باشد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی داده های آزمایشگاهی به زبان فارسی


Copyright © 2011 Ministry of Health and Medical Education - All rights reserved

 

Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,pp:439-440