آزمایشات

Coagulation-Factor-X-Activity-Assay,-Plasma

نام اختصاری: Factor X

سایر نام ها: فاکتور ده انعقادی، فاکتور استوارت

بخش انجام دهنده: هماتولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: پلاسمای سیتراته ( Na Cit 3.2 % )

حجم نمونه مورد نیاز: 2 ml

شرایط نمونه گیری:

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد.

2. از مصرف داروهای ضد انعقادی از قبیل هپارین، کومادین (وارفارین)، هیرودین یا آرگاتروبان چند ساعت قبل از انجام آزماش اجتناب شود.

3. از مصرف ویتامین K پیش از انجام آزمایش خودداری گردد.
منابع :

کتاب خون شناسي- انعقاد و طب انتقال خون هنري- ديويدسون 2011
کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر جامعه نگر
Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,P:418-424
Mayo mediacal laboratories: http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/9066