آزمایشات

Creatinine-Clearance,-Serum-and-24-Hour-Urine

نام اختصاری: Cr Cl

سایر نام ها: کلیرانس کراتینین، تصفیه کراتینین

Creatinine Clearance, Serum & Timed Urine

بخش انجام دهنده: بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم یا پلاسمای هپارینه، ادرار 24 ساعته

حجم نمونه مورد نیاز: سرم: 1 ml ادرار: 5 ml

شرایط نمونه گیری:

1. به بیمار متذکر شوید نیازی به رژیم غذایی خاصی نمی باشد.

2. برخی آزمایشگاه ها بیمار را از نظر مصرف گوشت پخته، چای، قهوه، یا برخی داروها در روز آزمایش منع می کنند. در این صورت با آزمایشگاه هماهنگ نمایید.

3. تمامی داروهای مصرفی بیمار را بررسی مجدد کرده و آنهایی را که بر روی اندازه‏گیری کراتی‏نین تأثیر می‏گذارند (مانند cefoxitin ) قطع نمایید .

4. بیمار باید در طی انجام آزمایش هیدراسیون (مصرف آب) خوبی داشته باشد .

5. جریان ادراری بیشتر از 2 ml/min جهت اندازه‏گیری ایده‏آل کلیرانس مورد نیاز است .
منابع :

کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر جامعه نگر
سايت مايو کلنيک ( Mayo mediacal laboratories ): http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/8500
کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير
Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,pp:473-474
Norbert W. Tietz, Clinical Guide to laboratory tests,Saunders 1983,ISBN 0-7216-8885-3, pp: 154-155
Tietz Fundamental of Clinical Chemistry, 6rd ed.,Burtis CA and Ashwood ER, eds, Philadelphia, PA: WB Saunders Co, 2008
Aruplab: http://ltd.aruplab.com/Tests/Pub/0020474