آزمایشات

Calcium,-Urine

نام اختصاری: Ca,urine

سایر نام ها: کلسیم ادرار، Total Calcium ,urine, Ca/24hr or Ca/Random

 

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: ادرار 24 ساعته یا رندم

حجم نمونه مورد نیاز: ml 10

شرایط نمونه گیری:

1. رعایت رژیم غذایی (800 میلیگرم کلسیم در روز) قبل از انجام آزمایش ضروری است.

2. نمونه ادرار 24 ساعته بطور صحیح جمع آوری گردد.

3. نیاز به نگهدارنده نمی باشد.

4. در صورت استفاده از نگهدارنده ml 10 اسیدکلردریک 6 نرمال مناسب می باشد.
منابع:

Rockwell GF, Morgan MJ, Braden G, et al: Preliminary observations of urinary calcium and osteopontin excretion in premature infants, term infants and adults. Neonatology 2008;93(4): 241-245
Bijvoet OLM: Kidney function in calcium and phosphate metabolism. In Metabolic Bone Disease. Vol. 1. Edited by LV Avioli, SM Krane. New York, Academic Press, 1977, pp 49-140