آزمایشات

Cholesterol-(Chol)


نام اختصاری: Chol

سایر نام ها: کلسترول

 

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری : سرم یا پلاسمای EDTA دار یا هپارینه

حجم نمونه مورد نیاز: 0.5 mL

شرایط نمونه گیری: 12 الی 14 ساعت ناشتایی پس از خوردن غذای کم چرب ضروری است. مصرف آب مجاز است
منابع :

1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. Edited by CA Burtis, ER Ashwood. Philadelphia, WB Saunders Company, 1994

2. National Institute of Health (NIH) Publication. Second Report of the Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. 1993 September; 93:3096