آزمایشات

Citrate-,-Urine--------

نام اختصاری: Citrate

سایر نام ها: سیترات، Urinary Citrate Excretion , Citric Acid Urine

 

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: ادرار 24 ساعته / تصادفی (رندم)

حجم نمونه مورد نیاز: 5 ml

شرایط نمونه گیری:

1- شرایط مربوط به جمع آوری صحیح ادرار 24 ساعته رعایت گردد.

2- gr 10 اسیدبوریک را به عنوان نگهدارنده در ظروف حاوی ادرار 24 ساعته در شروع جمع آوری ادرار اضافه کنید.

3- بعد از جمع آوری ادرار 24 ساعته، ظرف نمونه را خوب مخلوط کرده و 5 ml از آن را جدا کنید.
منابع:

1. Hosking DH, Wilson JW, Liedtke RR, et al: The urinary excretion of citrate in normal persons and patients with idiopathic calcium urolithiasis (abstract). Urol Res 1984;12:26

2 . کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير