آزمایشات

Copper-(Cu)

نام اختصاری: Cu+2

سایر نام ها: مس

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم، پلاسما ( EDTA دار)، اریتروسیت، بیوپسی کبد، مو، ادرار

حجم نمونه مورد نیاز: 0.8 mL

شرایط نمونه گیری:

1. سرم: بعد از نمونه گیری 30 دقیقه صبر می کنیم تا نمونه لخته گردد. سپس لخته را سانتریفیوژ کرده تا سرم از فراکسیون سلولی جدا گردد. جمع آوری سرم در ظرف عاری از فلز و نگهداری در ویال پلاستیکی

2. پلاسما: جداسازی سریع پلاسما و نگهداری در ویال پلاستیکی

3. اریتروسیت: خون کامل (هپارینه)، جداسازی سریع گلبول های قرمز و شستشوی آن در سالین.

4. ادرار 24 ساعته: جمع آوری در ظروف پلاستیکی یا شیشه ای اسیدواش، اسیدی کردن تا PH:2 با اسید کلریدریک و نگهداری به مدت 11 روز در دمای اتاق.

5. کبد: بیوپسی سوزنی

6. مو: بریدن مو نزدیک جمجمه به طول 5-2 سانتیمتر، شستشو در محلول استن و حل کردن در اسید نیتریک خالص ( Ultra pure )
منابع:

1. McCullough AJ, Fleming CR, Thistle JL, et al: Diagnosis of Wilson's disease presenting as fulminant hepatic failure. Gastroenterology 1983;84:161-167

2. Wiesner RH, LaRusso NF, Ludwig J, Dickson ER: Comparison of the clinicopathologic features of primary sclerosing cholangitis and primary biliary cirrhosis. Gastroenterology 1985;88:108-114

3. Spain RI, Leist TP, De Sousa EA. When metals compete: a case of copper-deficiency myeloneuropathy and anemia. Nat Clin Pract Neurol 2009 Feb;5(2):106-111

4. Kale, SG, Holmes CS, Goldstein DS, et al: Neonatal Diagnosis and Treatment of Menkes Disease. N Engl J Med 2008 Feb 7;358(6):605-614

5. Nations SP, Boyer PJ, Love LA, et al: Denture cream: An unusual source of excess zinc, leading to hypocupremia and neurologic disease. Neurology 2008;71;639-643

6. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير