آزمایشات

Creatine-Phosphokinase-(CPK)

 

نام اختصاری: CK, ‍ CPK

سایر نام ها: کراتین کیناز، کراتین فسفو کیناز، CK (Creatine Kinase)

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم

حجم نمونه مورد نیاز: 0.5 mL

شرایط نمونه گیری: نياز به محدوديت غذايي و مايعات نمي باشد.
منابع:

1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, Edited by CA Burtis, ER Ashwood, WB Saunders Company, Philadelphia, 1999

2. Manual of Diagnostic and Laboratory tests, Mosby’s

 

3. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فراورده هاي تشخيصي دکتر حميدرضا سقا و همکاران- انتشارات میر