آزمایشات

C-Peptide,-Serum

نام اختصاری: C- peptide

سایر نام ها: Connecting Peptide Insulin ، Insulin- Connecting Peptide ، Proinsulin C-peptide ، C - پپتید

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم، ادرار 24 ساعته

حجم نمونه مورد نیاز: 0.5 ml

شرایط نمونه گیری:

1. بیمار باید 10 – 8 ساعت قبل از آزمایش ناشتا باشد. نوشیدن آب مجاز می باشد. قبل از انجام اين آزمايش بايد از پزشك در مورد لزوم ناشتا بودن سؤال شود.

2. از مصرف داروهای پایین آورنده قند خون 24 ساعت قبل از آزمایش اجتباب گردد.

3. بیمار، اخیراً نباید ماده رادیواکتیو دریافت کرده باشد.
منابع :

کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر جامعه نگر
کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير
سايت مايو کلنيک: http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/8804
4. Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,P: 465-467

5. Norbert W. Tietz, Clinical Guide to laboratory tests,Saunders 1983,ISBN 0-7216-8885-3, p: 148-149