آزمایشات

Cyclic-Citrullinated-Peptide-Antibody,-IgG,-Serum-(Anti-CCP)

نام اختصاری: Anti-CCP

سایر نام ها: پپتید آنتی سیکلیک سیترولینه ، Anti Citrullinated peptide Antibody ، Anticyclic Citrullinated Peptide Antibody ،

CCP Antibodies .

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم

حجم نمونه مورد نیاز: 0.5 ml

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی یا شرایط خاصی نمی باشد.
منابع :

1. Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,P: 169-170

2. Feldmann M, Brennan FM, Maini RN. Rheumatoid Arthritis. Cell 1996; 85: 307-10

3. سایت مایو کلنیک: http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/84182