آزمایشات

Direct-Antiglobulin-Test-(Coombs),-Blood


نام اختصاری: DAT

سایر نام ها: آزمایش کومبس مستقیم، آنتی گلبولین گلبول قرمز، آنتی هیومن گلوبولین تست، آنتی گلبولین انسانی، تست آنتی گلبولین مستقیم،

Antiglobulin Test, Direct,/ Direct Anti humanglobulin Test,/ Coombs Test; Direct, Red Blood Cell Antiglobulin,/ Direct Antiglobulin Test Standard

بخش انجام دهنده: هماتولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: خون کامل EDTA دار

حجم نمونه مورد نیاز: 2 ml

شرایط نمونه گیری:

1. نیز به ناشتایی نمی باشد.

2. از خون وریدی بند ناف برای تشخیص آنتی بادی در نوزادان استفاده می شود.
منابع :

کتاب اصول و تفسير آزمايشهاي سرولوژي باليني، دکتر پرويز پاکزاد
کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر جامعه نگر
کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير
سايت مايو کلنيک ( Mayo mediacal laboratories ): http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/9008
5. Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004, pp: 176-177