آزمایشات

Dehydroepiandrosterone-and-Dehydroepiandrosterone-Sulfate-(DHEA-S),-Serum


نام اختصاری DHEA-S& DHEA :

سایر نام ها: دهیدرواپی آندرسترون سولفات، دهیدرواپی آندرسترون کونژوگه سولفاته، دهیدرواپی آندرسترون غیر کونژوگه

DHEA Sulfate , Sulfate Conjugated Dehydroepiandrosterone, unconjugated Dehydroepiandrosterone

بخش انجام دهنده: آنالیز هورمون

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم، پلاسما

حجم نمونه مورد نیاز: 0.8 ml
منابع :

کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير
سايت مايو کلنيک ( Mayo mediacal laboratories ): http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/8493
3. ARUPLAB: http://ltd.aruplab.com/Tests/Pub/2001640

4. Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,pp: 506-508

5. Norbert W. Tietz, Clinical Guide to laboratory tests,Saunders 1983,ISBN 0-7216-8885-3, pp: 160-161