آزمایشات

Echinococcus-granulosis-IgG-Antibody


نام اختصاری: E. granulosis IgG

سایر نام ها: آنتی بادی اکینوکوکوس گرانولوزوس ، Hydatidosis ، Hydatid Disease ، Echinococcosis diagnostic

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم، نمونه های آسپیراسیون می تواند در تستهای میکروسکوپیک و ایمونولوزیک استفاده شود.

حجم نمونه مورد نیاز: 0.5 ml

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.
منابع :

کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير
سايت مايو کلنيک ( Mayo mediacal laboratories ): http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Specimen/57614
Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,P:530-531