آزمایشات

Endomysial-Antibody,Serum-IgA

نام اختصاری: EMA

سایر نام ها: Endomysium Antibodies ، Celiac disease test ، Anti Endomysium Ab (AEA)

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم

حجم نمونه مورد نیاز: 1 ml

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی یا آمادگی به خصوصی نمی باشد.
منابع :

1. سايت مايو کلنيک ( Mayo mediacal laboratories )

2. سایت Celiacdisease.about . com

3. کیت یورو ایمیون.

4. Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004 P 537-538

5. Ferrell RJ and Kelly CP, "Celiac Sprue ," N Engl J Med, 2002, 346 (3): 180-8.