آزمایشات

Fecal-Calprotectin

نام اختصاری: Calprotectin

سایر نام ها: Stool calprotectin

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: مدفوع

حجم نمونه مورد نیاز: 5 gr

شرایط نمونه گیری:

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد.

2. 5 تا10 گرم مدفوع رندم در ظرف پلاستیکی نمونه گیری مدفوع فاقد نگاهدارنده جمع اوری گردد.

3. با نظر پزشک معالج، از مصرف داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی 2 هفته قبل از انجام آزمایش اجتناب گردد.
منابع :

1. Mayomedicallaboratories: http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/91597

2. Arup Laboratories: http://ltd.aruplab.com/Tests/Pub/0092303

3. Life labs: http://www.lifelabs.com/Lifelabs_ON/Services/Fecal_Calprotectin.asp