آزمایشات

Ferritin

نام اختصاری: Ferr

سایر نام ها: فري تين

بخش مورد انجام: آنالیز هورمون

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم

حجم نمونه مورد نیاز: 0.6 ml

شرایط نمونه گیری:

1. نيازي به ناشتايي ندارد.

2. از مصرف داروهای حاوی آهن 24 ساعت قبل از آزمایش اجتناب گردد.
منابع:

1. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير

2. کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر سالمي

3. Brugnara C: Iron deficiency and erythropoiesis: new diagnostic approaches. Clin Chem 2003 Oct;49(10):1573-1578