آزمایشات

Group-β-Streptococcus-molecular-detection,-Real-–-Time-PCR

نام اختصاری: GBS PCR

سایر نام ها:

Group B Streptococcus PCR, Streptococcus agalactiae PCR

بخش انجام دهنده: بیولوژی مولکولی ( Department of Molecular Biology )

نوع نمونه قابل اندازه گیری: نمونه حاصل از ناحیه مقعد یا واژن که توسط سواب نمونه برداری شده و در لوله حاوی محلول PBS (بافر فسفات سالین) نگهداری می شود.

حجم نمونه مورد نیاز : یک سواب

شرایط نمونه گیری:

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد.

2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.
منابع:

1. میکروبیولوژی پزشکی جاوتز، گنو اف. بروکس، ترجمه دکتر مهدی خزعلی و مریم جنابی نمین، نشر حیان، 2004 ISBN: 964-460-800-3

2. دکتر محمد کاظم شریفی یزدی Ùˆ همکاران. بررسی مولکولار اپیدمیولوژی استرپتوکوک بتا همولیتیک گروه B کلونیزه شده در دستگاه تناسلی زنان باردار. مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت) دوره 5 شماره 2 تابستان 1390. صفحات 60 – 51.

3. دکتر طیبه جاهد بزرگان Ùˆ همکاران. بررسی فراوانی کلونیزاسیون Ùˆ آنتی بیوگرام استرپتوکوک گروه B در خانمهای باردار 37 – 35 هفته مراجعه کننده به بیمارستان مهدیه تهران در سال 1387. پژوهنده (مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی). سال شانزدهم. شماره 3. Ù¾ÛŒ در Ù¾ÛŒ 81. صفحات 139 تا 143. مرداد Ùˆ شهریور 1390.

4. روناک بختیاری Ùˆ همکاران. ارزیابی روش PCR در مقایسه با کشت به منظور تشخیص ناقلین استرپتوکوک گروه B در زنان باردار. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران. سال 1 شماره 2 تابستان 1386. صفحات 1 – 8.

5. Fernanda de-Paris, Alice Beatriz Mombach Pinheiro Machado, Tailise Conte Gheno, Bruna Maria Ascoli, Katia Ruschel Pilger de Oliveira, Afonso Luis Barth . (2011). Group B Streptococcus detection: comparison of PCR assay and culture as a screening method for pregnant women. Braz J Infect Dis . 15(4):323-327 .