آزمایشات

Gastrin,-Serum

نام اختصاری: Gastrin-14, 17, 34

سایر نام ها: گاسترین، Gastrin, S

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم

حجم نمونه مورد نیاز: 1 ml

شرایط نمونه گیری:

1. به مدت 12- 8 ساعت ناشتایی قبل از نمونه گیری لازم می باشد. نوشیدن آب مانعی ندارد.

2. افرادی که الکل مصرف می نمایند می بایست 24 ساعت قبل از انجام آزمایش از مصرف الکل خودداری نمایند.

3. به منظور انجام آزمون تزریق کلسیم ( Calcium Infusion simulation Test )، 15 mg گلوکونات کلسیم را به صورت داخل وریدی تزریق می کنند. سپس سطح گاسترین سرم قبل از تزریق، با نمونه هایی که هر یکساعت یکبار تا 4 ساعت گرفته می شود مقایسه می گردد.

4. به منظور انجام آزمون سکرتین ( Secretin challenge Test )ØŒ 2unit/kg procine secretin را داخل وریدی تزریق نمایید. سطح گاسترین سرم قبل از تزریق Ùˆ سپس در فواصل 2ØŒ 5ØŒ 10ØŒ 15 Ùˆ 20 دقیقه اندازه­Ú¯ÛŒØ±ÛŒ Ù…ÛŒ شود.
منابع :

کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر جامعه نگر
سايت مايو کلنيک ( Mayo mediacal laboratories ): http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/8512
کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير
Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,P:631-633
http://ehr2.behdasht.gov.ir/lab/test/printTest/169
Norbert W. Tietz, Clinical Guide to laboratory tests,Saunders 1983,ISBN 0-7216-8885-3, p:220-223