آزمایشات

Glomerular-Basement-Membrane-Antibodies,-IgG

نام اختصاری: GBM

سایر نام ها: Glomerular Anti-Basement Membrane ، GBM Antibody ، Goodpasture's Syndrome ، Basement Membrane Antibody

Antiglomerular Basement Membrane Antibody-IgG ، Anti-GBM

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم

حجم نمونه مورد نیاز: 0.5 ml

شرایط نمونه گیری : نیاز به ناشتایی نمی باشد.
منابع :

1. سایت مایو کلنیک ( http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/8106 )

2. سایت http://ltd.aruplab.com/Tests/Pub/0051000

3. سایت http://www.childrensmn.org/Manuals/Lab/Serology/020535.pdf

4. سایت http://www.muschealth.com/lab/content.aspx?id=150409

5. سایت https://www.healthcare.uiowa.edu/path_handbook/handbook/test160.html

6. Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004

7. Jaskowski TD, Martins TB, Litwin CM, et al: Comparison of four enzyme immunoassays for the detection of immunoglobulin G antibody against glomerular basement membrane. J Clin Lab Anal 2002; 16(3):143-5.

8. Tietz NW (Ed): Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed. W. B. Saunders, Philadelphia, PA, 1995.