آزمایشات

Glocuse,-2-hour-Post-Prandial-(2hpp)


نام اختصاری: 2hpp

سایر نام ها: گلوکز 2 ساعت پس از صرف صبحانه یا بعد از تجویز گلوکز، 2PPG

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم یا پلاسما، 2 ساعت پس از صرف غذا یا تجویز گلوکز

حجم نمونه مورد نیاز: 0.5 ml

شرایط نمونه گیری: بیمار باید 8 تا 12 ساعت قبل از آزمایش ناشتا باشد . در شرایط ناشتا از بیمار نمونه گیری کرده، سپس بیمار یک صبحانه سبک حاوی کربوهیدرات و یا محلول حاوی 75 gr کربوهیدرات میل نماید و تا دو ساعت بعد دیگر چیزی نخورد. و در نهایت نمونه گیری 2 ساعت بعد انجام شود.
منابع:

1. 1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. Fourth edition. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. WB Saunders Company, Philadelphia, 2006,25:837-907

2. 2. Manual of Diagnostic and Laboratory tests, Mosby’s

 

3. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي دکتر حميدرضا سقا و همکاران- انتشارات میر