آزمایشات

Glucose--6-Phosphate-Dehydrogenase-(G6PD)

نام اختصاری: G6PD

سایر نام ها: گلوکز- 6-فسفات دهیدروژناز، G6DP Erythrocytes

,Red blood cell enzyme deficiency

نوع نمونه قابل اندازه گیری: همولیزات گلبول های قرمز شسته شده، خون تام (همراه با EDTA یا هپارین یا ACD)

حجم نمونه مورد نیاز: ml 2

شرایط نمونه گیری:

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد.

2. از لخته شدن یا همولیز در زمان نمونه گیری جلوگیری شود.
منابع:

Beutler E: Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency. In Hematology. Fifth Edition. Edited by E Beutler, MA Lichtman, BS Coller, TJ Kipps. New York, McGraw-Hill Book Company, 1995, pp 564-586
کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فراورده هاي تشخيصي دکتر حميدرضا سقا و همکاران- نشر میر
کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر سالمي.
کتاب خون شناسي- انعقاد و طب انتقال خون هنري- ديويدسون 2011
پایگاه اطلاع رسانی داده های آزمایشگاهی به زبان فارسی: http://lab.behdasht.gov.ir/test/printTest/174