آزمایشات

Gamma-Glutamyl-transferase--(GGT)

نام اختصاری: GGT

سایر نام ها: گاماگلوتامیل تراتسفراز GT, - Gamma-Glutamyltranspeptidase (GGTP), Gamma Transpeptidase Gamma-Glutamyl

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم

حجم نمونه مورد نیاز: 0.5 mL

شرایط نمونه گیری: این آزمون نیاز به 8 ساعت ناشتایی دارد . نوشیدن آب مجاز است.
منابع:

1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. Edited by CA Burtis, ER Ashwood. WB Saunders Company, Philadelphia, 1994

2. Package insert: Boehringer Mannheim GGT reagent, Indianapolis, IN, September 1998

3. کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر سالمي

4. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير