آزمایشات

Hemoglobin-Electrophoresis,-Blood-

نام اختصاری: HER-2 PCR

سایر نام ها:

ERBB2 ، Proto-Oncogene Neu or Human Epidermal Growth Factor Receptor-2 Real-Time Polymerase Chain Reaction (PCR)

بخش انجام دهنده: بیولوژی مولکولی ( Department of Molecular Biology )

نوع نمونه قابل اندازه گیری:

نمونه مورد نیاز می تواند یکی از موارد ذیل باشد:

سرم یا پلاسما، بافت

حجم نمونه مورد نیاز : سرم یا پلاسما ml 1، بافت mg 25

شرایط نمونه گیری:

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد.

2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.
منابع:

1. کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر جامعه نگر

2. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير

3. سايت مايو کلنيک: http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/81626

4. کتاب خون شناسي- انعقاد و طب انتقال خون هنري- ديويدسون 2011

5. Tietz Fundamental of Clinical Chemistry, 6rd ed.,Burtis CA and Ashwood ER, eds, Philadelphia, PA: WB Saunders Co, 2008 ,

6. Childrens Hospital and clinics of Minnesota: http://www.childrensmn.org/manuals/lab/Hematology/019007.asp

7. Norbert W. Tietz, Clinical Guide to laboratory tests,Saunders 1983,ISBN 0-7216-8885-3, pp: 262-263