آزمایشات

Hematocrit,-Blood

نام اختصاری: Hct or PCV

سایر نام ها: هماتوکریت، حجم متراکم گلبول های قرمز خون، حجم متراکم سلول،

Packed Cell Volume, Whole Blood Hematocrit, Microhematocrit

نوع نمونه قابل اندازه گیری: خون کامل همراه با ضد انعقاد EDTA

حجم نمونه مورد نیاز:

ü با توجه به مقدار ضد انعقاد موجود در لوله های استاندارد متفاوت می باشد. ، معمولا 2 سی سی خون وریدی در لوله با درب بنفش رنگ.

ü چنانچه از لوله موئينه استفاده مي كنيد مقدار 0.5 ميلي ليتر خون وريدي كافي مي باشد.

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی نمی باشد.
رفرانس:

1. کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر جامعه نگر

2. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر میر

3. سایت چیلدرنزمن: http://www.childrensmn.org/manuals/lab/Hematology/019005.asp

4. Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,P: 674-676

5. Harmening DH (1997) Clinical Hematology and Fundamentals of Hemostasis, 3rd ed