آزمایشات

Hemoglobin,-Blood

Hemoglobin, Blood
نام اختصاری: Hb ، Hgb

سایر نام ها: هموگلوبین

نوع نمونه قابل اندازه گیری: با توجه به روش اندازه گیری متفاوت می باشد. در روش سیان مت هموگلوبین خون کامل همراه با EDTA ، در روش اکسی هموگلوبین خون مویرگی هپارینه - در روش گازومتریک خون کامل هپارینه، اگزالاته یا همراه EDTA و در روش گراویمتریک خون کامل هپارینه، اگزالاته یا EDTA یا جریان مستقیم از مویرگ.

حجم نمونه مورد نیاز: با توجه به حجم ضد انعقاد متفاوت می باشد، معمولا 2 سی سی خون وریدی در لوله با درب بنفش رنگ.

شرایط نمونه گیری: نیازی به ناشتایی نمی باشد.
منابع:

1. کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر جامعه نگر

2. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير

3. سایت چیلدرنزمن: http://www.childrensmn.org/manuals/lab/Hematology/019023.asp

4. Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,P: 681-682

5. Harmening DH (1997) Clinical Hematology and Fundamentals of Hemostasis, 3rd ed