آزمایشات

Human-Immuno-Deficiency-Virus--Antibody-_and_-Antigen

نام اختصاری: HIV- 1/-2 Ab , Ag

سایر نام ها: Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) ، HIV-1/-2 Antibodies ، HIV Types 1/2 Antibody, Serum

بخش انجام دهنده: ایموتولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم، پلاسما تازه، خون کامل

حجم نمونه مورد نیاز: 2 ml

شرایط نمونه گیری:

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد.

2. نمونه گیر باید قابلیت انتقال هپاتیت از طریق خون آلوده را در نظر بگیرد.
منابع :

1. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير

2. سايت مايو کلنيک ( Mayo mediacal laboratories ).

3. Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004 pages 746-748