آزمایشات

Hepatitis-A,-IgM-Antibody--

نام اختصاری: HAVM- Ab

سایر نام ها: Anti-HAV, IgM ، Anti-Hepatitis A IgM ، HAVABS IgM , Serum ، Hepatitis A Viral AB IgM

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: ترجیحاً سرم، پلاسما ( سیتراته، EDTA دار، هپارینه)

حجم نمونه مورد نیاز: 1 ml

شرایط نمونه گیری:

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد.

2. نمونه گیر باید قابلیت انتقال هپاتیت از طریق خون آلوده را در نظر بگیرد.
منابع :

1. سايت مايو کلنيک ( Mayo mediacal laboratories ).

2. کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر جامعه نگر

 

3. Nainan OV, Xia G, Vaughan G, Margolis HS: Diagnosis of hepatitis A infection: a molecular approach.

Clin Microbiol Rev 2006;19:63-79.