آزمایشات

Hemoglobin-A1c-(HbA1c)

نام اختصاری: Hb A1C

سایر نام ها: هموگلوبین گلیکوزیله، HA1C,Blood , Glycosylated Hb , Glyco HGb

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: خون کامل ( EDTA یا هپارینه)، گلبول های قرمز شسته شده یا همولیزات

حجم نمونه مورد نیاز: 3 ml

شرایط نمونه گیری:

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد.

2. نمونه در ویال های مخصوص HbA1C ریخته شود.
منابع:

1. Nathan DM, Kuenen J, Borg R, et al: Translating the A1c assay into estimated average glucose values. Diabetes Care 2008 Aug;31:1473-1478

2. Goldstein DE, Little RR, Lorenz RA, et al: Tests of glycemia in diabetes. Diabetes Care 2003 Jan;26:S106-S108

3. American Diabetes Association: Standards of medical care for patients with diabetes mellitus. Diabetes Care 2009 Jan;32:S1