آزمایشات

Immunoglobulin-E,-Serum---

نام اختصاری: IgE

سایر نام ها: Total IgE ، Immune Competence

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم، مایع نخاع

حجم نمونه مورد نیاز: 0.5 ml
منابع :

کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير
سايت مايو کلنيک ( Mayo mediacal laboratories ).
3. Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,P:773-775

4. Norbert W. Tietz , Clinical Guide to laboratory tests,Saunders 1983,ISBN 0-7216-8885-3, p: 286-287