آزمایشات

Kidney-stone-Analysis

نام اختصاری: Renal Calculi

سایر نام ها: Calcalus Analysis ، Analasis of Urinary Calculi ، Urinary Calculi Analysis ، Nephrolithiasis Analysis

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سنگ های منشأ گرفته از مثانه، کلیه، پروستات و مجاری ادراری

حجم نمونه مورد نیاز: نمونه سنگ خشک شده به اندازه دانه نخود

شرایط نمونه گیری:

1. نمونه باید توسط آب مقطر شستشو داده و عاری از خون یا بافت باشد و در ظروف خشک و تمیز به آزمایشگاه ارسال گردد.

2. در صورت لزوم ادرار را فیلتر کرده و سنگ و سنگ ریزه را بازیافت نمایید.
منابع :

1. سايت مايو کلنيک ( Mayo mediacal laboratories ).

2. Lieske JC: Pathophysiology and evaluation of obstructive uropathy. In Smith's Textbook of Endourology. Second edition. Edited by AD Smith, B Gopal Badlani, D Bagley, et al. Hamilton, Ontario, Canada, BC Decker Inc., 2007, pp 101-106

3. Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,P