آزمایشات

Listeria-monocytogenes-Antibody,-IgG

نام اختصاری: Listeria Ab

سایر نام ها: Listeria Ab, CF, Serum ، Listeria Antibody, CF, Serum

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم، مایع نخاع ( CSF )

حجم نمونه مورد نیاز: 1 ml

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی نمی باشد.
منابع :

1. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير

2. سايت مايو کلنيک ( Mayo mediacal laboratories ).

3. بروشور کیت یورو ایمیون.