آزمایشات

Lactate-Dehydrogenase-(LDH)

نام اختصاری: LDH

سایر نام ها: لاکتات دهیدروژناز، Lactate Dehydrogenase (LD)

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم يا پلاسماي هپارينه

حجم نمونه مورد نیاز: 0.5 mL

شرایط نمونه گیری: نياز به ناشتايي نمي باشد.
منابع:

Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 4th edition. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. Philadelphia, WB Saunders Company, 2006, pp 601-603
Manual of Diagnostic and Laboratory tests, Mosby’s
3. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير