آزمایشات

Lactate

نام اختصاری: Lactate

سایر نام ها: لاکتات، Lactate Plasma, Lactate blood , Lactic Acid

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: پلاسما حاوی ماده ضد انعقاد و اگزالات پتاسیم یا فلورید سدیم یا هپارینه

حجم نمونه مورد نیاز: 0.5 ml

شرایط نمونه گیری: 4- 2 میلی لیتر از خون بیمار را گرفته و سریعاً پلاسمای آن را جدا کنید.
منابع:

1. Mizock BA: The hepatosplanchnic area and hyperlactatemia: A tale of two lactates. Crit Care Med 2001;29(2):447-449

2. Duke T: Dysoxia and lactate. Arch Dis Child 1999;81(4):343-350