آزمایشات

Lipase

سایر نام ها: لیپاز

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم

حجم نمونه مورد نیاز: 0.5 mL

شرایط نمونه گیری: بيمار بايد به مدت 12-8 ساعت ناشتا باشد. فقط نوشيدن آب مجاز است.
منابع:

1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. Edited by CA Burtis and ER Ashwood. Philadelphia, WB Saunders Company, 2001

2. Swaroop VS, Chari ST, Clain JE: Acute pancreatitis. JAMA 2004;291:2865-2868

 

3. کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر سالمي


4. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير