آزمایشات

Low-Density-Lipoprotein,-Cholesterol-(LDL-C)


نام اختصاری: LDL-C

سایر نام ها: LDL کلسترول، Cholesterol in Low-Density Lipoproteins (LDL) ، LDL Direct ، Soft-LDLD ، LDL Cholesterol, S

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم یا پلاسمای EDTA دار

حجم نمونه مورد نیاز: 3 mL

شرایط نمونه گیری: 14-12 ساعت ناشتا – نوشیدن آب یا داروهای ضروری مجاز است.
منابع:

Executive Summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III), JAMA 2001;285:2486-2497
کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فراورده هاي تشخيصي دکتر حميدرضا سقا و همکاران انتشارات میر