آزمایشات

Myositis-Specific-Antibody-Panel

نام اختصاری: MSAs

سایر نام ها: پروفایل میوزیت، پانل آنتی بادی اختصاصی میوزیت

, Mi-2β jo-1, SRP , Ku, PM-SCL100 ,PM-SCL75, PL7, PL12 , EJ , OJ, RO52 : Myositis profiles

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم یا پلاسما (سیتراته ،هپارینه ، (EDTA

حجم نمونه مورد نیاز : 1 ml

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی ندارد.
منابع :

1. Myositis-specific and myositis-associated autoantibody profiles and their clinical associations in a large series of patients with polymyositis and dermatomyositis

Marcela Gran Pina Cruellas , Vilma dos Santos Trindade Viana, Maurício Levy-Neto, Fernando Henrique Carlos de Souza , and Samuel Katsuyuki Shinjo

2. Juvenile dermatomyositis and other idiopathic inflammatory myopathies of childhood.

Feldman BM, Rider LG, Reed AM, Pachman LM Lancet. 2008 Jun 28; 371(9631):2201-12.

 

3. Myositis-specific autoantibodies: their clinical and pathogenic significance in disease expression.

Gunawardena H, Betteridge ZE, McHugh NJ Rheumatology (Oxford). 2009 Jun; 48(6):607-12.

 

4. Myositis-specific autoantibodies: their clinical and pathogenic significance in disease expression. Gunawardena H, Betteridge ZE, McHugh NJRheumatology (Oxford). 2009 Jun; 48(6):607-12.

5. Myoclinic, MyoMarker Panel 2, Mayomedicallaboratories, Available at: http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/91545 6. ARUPlab, Myositis-Specific Antibody Panel, ARUPlaboratories, Available at: http://ltd.aruplab.com/Tests/Pub/2010862